• Email: bvydctvlg@gmail.com
  • Điện thoại: 02703 823 420
  • Cấp cứu: 02703 838 115

Nội dung Phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính quản trị