• Email: bvydctvlg@gmail.com
  • Điện thoại: 02703 823 420
  • Cấp cứu: 02703 838 115
BSCKI Nguyễn Quang Khiêm
BSCKI Nguyễn Quang Khiêm
Phó Giám đốc
Asif Nahid
Asif Nahid
Founder
MK Kamal
MK Kamal
Founder
Raisa Moni
Raisa Moni
Founder
Imran Mahedi
Imran Mahedi
CEO Ir-Tech